İMAR BARIŞI

Başvurusu Danışmanlığı Hizmeti

Türkiye genelinde yapılaşma konusundaki en büyük problemlerin başında iskan belgesi eksikliği geliyor. Sahip olunan arsa üzerine belediye izni olmadan yapılan binaların iskan belgesi bulunmuyor. Oturma izni olan iskan belgesinin eksikliğinin giderilmesi için imar barışı adı ile bir seferberlik başlatıldı. Bu belgeyi alabilmek için geçilmesi gereken bürokratik işlemler ise kafa karıştırabiliyor.

 

Belediyelerin bir yapıya oturma izni vermesi için birçok gereklilik bulunuyor. İzinsiz yapılan binalar bu gereklilikleri sağlamıyorsa imar barışından yararlanılması mümkün olmuyor. Kat malikleri imar mevzuatının içinde kayboluyor ve imar barışı için belirlenen süre giderek daralıyor. Sigma Mühendislik olarak imar barışı başvurusu yapmak isteyen kat maliklerine danışmanlık hizmeti veriyoruz.

AŞAMA AŞAMA

Başvuru Süreci

Sigma Mühendislik olarak, imar barışı başvurularını iki aşamada değerlendiriyoruz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kişilerin başvurularını bu aşamalara göre düzenleyip, gerekli bürokratik işlemleri tamamlıyoruz.

1. Aşama: Yapıya Kayıt Belgesi Alma Aşaması

item showcase image

RUHSATIN VE PROJENİN İNCELENMESİ

Yapının mülkiyet durumunu tespit etmek, imar barışı kapsamına girdiğinden emin olmak için öncelikle ilgili belediye ve özel idarelere gidiyoruz. Yapıya ait imar arşivindeki dosyasından yapının iskanını ve onaylı projesini inceliyoruz.

YERİNDE ÖLÇÜM YERİNDE TESPİT

Belediyeye beyanda bulunmak isteyen yapı malikinin yapısına kadrolu inşaat mühendislerimizi ve mimar personelimizi yönlendiriyoruz. Yapının iskan ve iskan eklerine aykırı olup olmadığını yerinde ölçüm yaparak tespit ediyoruz.

BİRİM DEĞERİN BELİRLENMESİ

Yapının birim değerinin tespitini yapmak adına ilgili belediyeden vergiye esas sokak rayiç bedelini talep ediyoruz. Teknik personelimiz yapının grubunu ve sınıfını belirledikten sonra birim değerini belirliyor.

HARÇ BEDELİNİ HESAPLAMA

Yapının alan hesabı yapıldıktan sonra, yapı kayıt belgesi için yatırılacak harç bedelini hesaplıyoruz.

E-DEVLET BAŞVURU DESTEĞİ

E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasında, yapı malikine destek veriyoruz.

HUKUKİ SORUMLULUĞUN ÜSTLENİLMESİ

İleride yalan beyanda bulunmak konusunda hukuki problemler ile karşılaşılmaması için, yapı malikinin atacağı tüm adımlarda yanında olarak tecrübemiz ve ölçümlerimiz ile sorumluluğu üstleniyoruz.

YAPI KAYIT BELGESİNİ ALMAK

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ya da E-devlet üzerinden yapı kayıt belgesini alıyoruz.

2. AŞAMA: CİNS TASHİHİ VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMİNİN TAPUYA EKLENMESİ

Bu aşamayı, iş ortağımız olan harita bürosu ya da LİHKAB ile tamamlıyoruz.

item showcase image

YAPI KAYIT BELGESİNİN ALINMASI

Yapı kayıt belgesi, harita bürosu ya da LİHKAB’a iletiliyor.

YAPI TERKLERİNİN YAPILMASI

İmar planında yeşil alana yapılması gereken “terk” yapılıyor ve belediyeden ilgili evrak alınıyor. Terk işlemi yapılamıyorsa tapu, şerhli bir şekilde alınıyor.

ONAYLI RÖLÖVE PROJESİ

Tapu müdürlüğünde rölöve projesi ve zemin tespit tutanağı ile ilgili işlemler yapılıyor ve onaylar alınıyor.

ZEMİN TESPİTİ YAPILMASI

Harita bürosu ya da LİHKAB bürosundan zemin tespit tutanağı alınıyor

YÖNETİM PLANI OLUŞTURULMASI

Bina için uygun bir yönetim planı oluşturuluyor.

Sigma Mühendislik olarak tüm bu aşamaları tamamlıyor, imar barışı sürecini kat ve mülk sahipleri için kolay bir hale getiriyoruz. Danışmanlık hizmetimizin etkili ve kolay sonuç veren bir yapıda olmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kat mülkiyeti kanunu ve imar mevzuatına hakimiz
 • Pek çok önde gelen firma ile çalışıyoruz
 • Kadromuzda alanında uzman mühendis ve mimarlar bulunduruyoruz
 • Yapı kayıt belgesini doğru şekilde doldurmanızı sağlayarak beyan hatalarının önüne geçiyoruz
 • Arsa/arazi değerini doğru şekilde tespit etmenize yardımcı oluyoruz
 • Toplam inşaat ve dairelerin alanını yeniden hesaplıyoruz.
İMAR BARIŞININ KAPSAMI NEDİR VE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş tüm iskansız veya iskan eklerine aykırı yapılar (kırsal ve kentsel) imar barışı kapsamına giriyor. Bu tarihten önce inşa edilmiş yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya yetkilendirdiği kurumlara 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvurulması, şartların yerine getirilerek 30 Haziran 2019 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi gerekiyor.

İMAR BARIŞI KAPSAMINA GİRMEYEN BÖLGELER

Boğaziçi sahil şeridi, İstanbul tarihi yarımada (Sultanahmet ve Selimiye çevresi) ve Gelibolu tarihi alanı gibi tarihsel ve kültürel yerler haricindeki tüm bölgeler imar barışı kapsamındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar ve hazineye ait sosyal donatı amacıyla tahsis edilmiş araziler üzerindeki yapılar için kayıt belgesi düzenlenemiyor.

İMAR BARIŞI MÜRACAATINI NASIL YAPABİLİRİM

Vatandaşların kendi rızası ile müracaat etmesini mümkün kılmak için müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Aynı sistem üzerinden takip edilecek ve bakanlık duyuruları buradan şahıslara iletilecektir.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 1. E-Devlet sistemi giriş şifresi
 2. Geçerli Bir cep telefonu numarası
 3. Geçerli bir e-posta adresi
 4. Beyanı yapılacak yapının adresi
 5. Yapının ada ve parsel bilgileri
 6. Yapının toplam inşaat alanı (Konutlar ve ticari birimler için ayrı ayrı bildirim)
 7. Yapıdaki toplam konut ve ticari birim sayısı
 8. İlgili belediyeden alınan arsa/arazi emlak vergisi sokak rayiç bedeli (TL/m2)
 9. Yapının inşa edildiği arsanın toplam alanı (Tapuda yazan veya tapu yoksa beyan edilmek istenen alan)
 10. Yapının sınıfı
 11. Yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Dosya türü jpg, jpeg veya png olmalıdır).
YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN HESAPLANMASI
 1. Yapı kayıt belgesi başvurusunun bedeli; arsanın emlak değeri ile yapının yaklaşık maliyetinin toplamı üzerinden;
  • Konutlarda %3
  • Ticari birimlerde %5

olacak şekilde hesaplanacaktır.

 1. Yapının inşa edildiği arsanın emlak vergisi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa asgari m2 birim fiyatı esasıyla hesaplanır
 2. Yapının yaklaşık birim değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.06.2016 ta. Sayı:30443, Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin, Madde-5, (b) fıkrasındaki maliyet bedelleri üzerinden hesaplanmalıdır.
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ PLANLAMASI

İskan belgesi olmadığı için kat mülkiyeti sağlanmayan yapılarda; kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetinin kurulması maliklerin tamamının anlaşmasına bağlıdır. Bunun yanında imar planında yol, yeşil alan ve park gibi alanların terkinin sağlanmış olması gerekir. Bu işlemler tamamlandığında, daha önce kayıt belgesi harcı olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenerek kat mülkiyetine geçiş işlemi başlatılır. Bu sayede yapıların alım ve satımları yasallık kazanır. Arsa vasfıyla alınan emlak vergisi yapı vasfından alınmaya başlanır ve vergi kayıpları önlenir. Kat mülkiyeti kurulduğu için bina, teminat, ipotek gibi bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınacak konuma gelir.

İMAR BARIŞI İLE YAPILARINIZI GÜVENCEYE ALIN

Kısaca imar barışı, bir binanın güvenliği ve yasallığı için oldukça önemli bir adım atılması anlamına geliyor. Fakat bu adımları atmak, birden fazla bürokratik işlem gerekiyor. Bu işlemleri tamamlamak üzere danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için anasayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BAŞVURU ESNASINDA YALAN VE YANLIŞ BEYANDA BULUNULMASI DURUMU

Başvuruların denetimi bakanlık tarafından yapılır. Başvuru esnasında beyanda bir yanlışlık yapıldıysa, bu yanlışlıkların 24 saat içinde sistem üzerinden düzeltilmesi mümkündir. 24 saat askıda kalan başvurular, daha sonra bakanlığın sistemine düşer. Bu süre zarfında düzeltilmeyen yanlış/yalan beyanlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi kapsamında değerlendirilir. Bakanlık, beyan sahibi hakkında suç duyurusunda bulunur. Eğer bu yanlış beyan ödenecek harç bedelinin eksik hesaplanmasına sebep olduysa, eksik kısım beyan sahibinden talep edilir. Talep edilen miktarın yatırılmaması durumunda yapı kayıtr belgesi

YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VAR MI?

Yapı kayıt belgesi, yapı kentsel dönüşüm kapsamına girene veya yeniden inşa edilmesine kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi olan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı, fen ve sanat normlarına aykırılığı gibi özel hususlar yapı malikinin sorumluluğundadır.

YAPI RUHSATI VEYA İSKÂN BELGESİ OLMAYAN YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ
 1. Yapı kayıt belgesinin alınması
 2. Arsa payı, nevi, eklentileri vb. yapı maliklerini gösteren, her paydaş tarafından imzalanmış bağımsız bölüm listesi (Bu bölümler mimari projede yer almalı)
 3. Mimari proje.
 4. İmar planında parselin yol, yeşil alan, park gibi terklerinin yapıldığına dair belediye onaylı belge
 5. Yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı
 6. Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ölçümü ve mimari projenin uyumunu gösteren özel harita ve LİHKAB ya da harita bürosu tarafından düzenlenen zemin tespit tutanağı ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaat edilir. Daha önce Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Sonrasında tapu müdürlüğü tarafından belirtilen işlemler yapılır. Mimari projeyi çizen mimar ile zemin tespit tutanağını hazırlayan harita mühendisleri, yapı malikleri ile beraber bu belgenin doğruluğundan hukuken sorumludur.

Sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.